Skolan i Falkenberg

Av , 15 juli, 2016 16:23

Byråkrati styr grundskolan

Arbetet med förslag till förändrad grundskoleorganisation som HN har redovisat har på de flesta punkterna lämnat den grundläggande idén om folkundervisningen bakom sig.

Swensk författnings-Samling No 19, 1842 – Kongl. Maj:ts Nådiga Stadga angående folkundervisningen i Riket, Gifwen Stockholms Slott den 18 junii 1842 – konstaterar att ”församlingarnas ansvar för barnaundervisningen” omformats till lag ”om folkundervisningen i Riket”.

Inriktningen var och är tydlig. Det var då och är även i dag den lokala organisationen som har ansvar för att organisera och genomföra barnaundervisningen. Att den lokala organisation i dag omfattar väsentligt större områden än församlingarna får inte innebära att den lokala anknytningen sätts i andra hand. Som vanligt gömmer sig politiker bakom att det är ett ”förslag från tjänstemännen”. Men tjänstemännens ansvar är att enbart ta fram förslag till de förändringar som de fått i uppdrag att utreda. Barn- och utbildningsnämnden har gett uppdraget till förvaltningen att den ska föreslå en förändrad organisation. Målsättningen med förändringen ska vara hög kvalitet i fråga om lokaler och ekonomi, lärarbehörighet, elevhälsa och transporter. Inte minst används behovet av rationalisering av ekonomiska skäl.

Vart tog ”eleven i centrum” vägen? I det förslag som redovisats saknar jag inriktningen att det i första hand är elevernas prestationer som utgör grunden. En grundläggande förutsättning är då att alla lärare är behöriga i de ämnen de undervisar i. Organisationen ska inte byggas upp utgående från lärarnas ämnesbehörighet.

Det finns inget som säger att förskolor med en avdelning är sämre än förskolor med flera avdelningar i samma byggnad. Det enda som talar för detta är möjligheterna att med ett minimum av anställda handskas med personalfrånvaro. En bra förskola med en avdelning kan vara guld värd. Bemanningen kan lösas med att vid förskolan med en avdelning anställa fler lärare än vad som erfordras vid en förskola med fem avdelningar.

Vart tog ”hela kommunen ska leva” vägen? Jag saknar inriktningen att eventuella förändringarna i första hand ska öka möjligheterna till bosättning i hela kommunen.

Det sägs att en utgångspunkt har varit den demografiska/geografiska utvecklingen. Men då är risken stor att det blir en prolongering av nuvarande trender. En koncentration till staden och övriga stora tätorter. Förskoleeleverna i synnerhet men även grundskoleeleverna ska så långt möjligt gå i skola i sin hemmamiljö. Skolvägen bör normalt inte överstiga 15 minuter och dessutom möjliggöra att eleverna själva kan ta sig till skolan.

Inte heller uppvisar förslaget en vilja till förändringar. Det är fullständigt orimligt att dessa ska behöva ses i mer än ett tioårsperspektiv. Det inger inget förtroende och uttrycker ingen vilja att med hög målsättning reellt utveckla en utbildningsmiljö med hög kvalitet. Kravet ska vara att den förändring som föreslås kan genomföras under en tvåårsperiod, en överblickbar framtid.

Förutom en förändring av för- och grundskolan satsar Falkenberg på att bygga ett nytt gymnasium. Ett gymnasium som ska ingå i ett nytt kunskapscentrum. Dessutom är gymnasiet en direkt ingång till ungdomarnas framtida yrkessysselsättning.

Tillsammans utgör såväl förändringarna i för- och grundskolan som gymnasiet ett grundläggande skäl till att genomföra en total översyn av utbildningens organisation i kommunen.

Det bör tillsättas en samlad utredning som i god tid före nästa val kommer med förslag till förändringar. Kommunstyrelsen bör ta initiativ till detta och lägga fast den politiska inriktning.

Enligt min mening ska följande ligga till grund för utredningen:

För gymnasiet

  • Befria gymnasiet från Barn- och utbildningsnämnden.
  • Inrätta en ny nämnd med ansvar för gymnasieutbildning och arbetsmarknad.
  • Lämna förslag till lokalisering av delar av gymnasiet till Ullared.

Förändringar i grundskolans lokalisering ska

  • ske med eleven i centrum,
  • öka elevernas prestationer,
  • öka förutsättningar till bosättning i hela kommunen samt
  • ansluta till befintliga tätorter inom kommunen.

Uppdraget ska ej ges till Barn- och utbildningsnämnden.

Heder åt Socialdemokraterna och Moderaterna, genom Per Svensson och Claës Ljung, som tydligt tagit avstånd från den pågående utredningen om för- och grundskolans framtida organisation och geografiska lokalisering. Självklart ska undervisningen vara konstandseffektiv. Men det får inte vara ekonomin utan ska vara elevernas kunskaper som är grunden för utformningen av skolorna.

Visst, jag vet att mitt förslag kommer att kosta pengar. Men är inte våra barn värda detta? Är det inte våra barns och deras barns framtid det handlar om?

Visst har kommunen råd! Kan Falkenberg finansiera elitfotboll med 1 miljon kronor i månaden då har vi också råd att satsa på kommande generationer.

 

Herman Fältström

Fri debattör